Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orăşenesc Chişineu Criş Nr.25032 din 24.10 2013- Dosar executare nr. 41799/2012

0
705

Str.Garii nr.1A 310100, Arad Tel : +0257 350659 Fax :+0257 350659


ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE ANUL 2013 LUNA Noiembrie ZIUA 12

LICITAŢIA I – a

In temeiul art,162 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala,republicata,cu modificările si completările ulterioare,se face cunoscut ca in ziua de 12 luna Noiembrie anul 2013 ora 10 ,in localitatea Chisineu Cris str.Gării nr.1/a Jud.Arad se vor vinde prin licitaţie publica,bunurile imobile menţionate mai jos,proprietatea S.C. RL – OIL ACTIVITIES SRL CUI 16316635 cu domiciliul fiscal in loc.Santana str.Lucian Blaga nr.10 jud.Arad, bunuri aduse drept garanţie pentru eşalonarea la plata a obligaţiilor datorate Bugetului general consolidat al statului de către S.C.ARY CAB SAN SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Santana str.Muncii nr.83/A jud.Arad,cod de identificare fiscala 16782477

 

Nr. Crt. Denumire bun Pret Pornire Licitaţie exclusiv TVA – lei –
1. Teren intravilan in suprafaţa de 9939 mp situat la intersecţia DN 79 ARAD -Oradea cu DJ 792C Santana Curtici jud.Arad inscris in C.F.nr.300326(CF vechi 4329)a localităţii Simand nr. cadastral/topog rafie Top; Ps.527/1 -527/2/2 221001
2. Teren extravilan in suprafaţa de 626 mp.situat la intersecţia DN 79 Arad-Oradea cu DJ.792C Santana Curtici jud .Arad înscris in CF300327(CF vechi 4214)a localităţii Simand nr.cadastral/topografic Top;Ps 527/1-527/2/3. 19565

 

*)cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vinzarea bunurilor mobile si immobile   este 24% in conformitate cu prevederile art.128 alin(3)lit(b)din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare ,si pet 6 alin(5)din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004cu modificările ulterioare. Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini

Creditori;                                                           Sarcini;

DGFP Arad/AFP Arad                                      Ipoteca

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare inainte de data stabilita pentru vinzare.

Cei interesaţi in cumpărarea bunurilor sunt invitaţi sa se prezinte la termenul de vinzare la locul fixat in acest scop si pina la acest termen sa prezinte oferta de cumpărare.De asemenea ofertanţii sunt obligaţi sa depună in cazul vinzarii la licitaţie cu cel puţin o zi inainte de data licitaţiei,o taxa de participare sau o scrisoare de garanţie bancara,reprezentind 10% din preţul de pornire al licitaţiei (cont descis la Trezoreria Chisineu Cris RO 83 TREZ 0225067XXX000455)precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligaţii fiscale restante.Ofertantii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente:oferta de cumpărare,dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancara.imputernicirea persoanei care il reprezintă pe ofertantant,pentru persoanele juridice de naţionalitate romana ,copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comertului;pentru persoanele juridice străine ,actul de inmatriculare tradus in limba romana;pentru persoanele fizice romana ,copie de pe actul de identitate ;copie de pe pasaport;dovada emisa de organelle fiscale ca nu are obligaţii fiscale restante fata de acestea,declaraţie pe propria răspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului S.C. ARY CAB SAN SRL respectandu-se astfel prevederile art 162 alin.(7A2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata,cu modificările si completările ulterioare.

împotriva prezentului inscris cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa de judecata in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţa in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanţa Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art.9 alin(2)lit(d)din O.G.92/2003privind Codul de procedura fiscala republicata,cu modificările si completările ulterioare,cind urmează sa se ia masuri de executare silita,nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice a judeţului Arad/Administratia Finanţelor Publice Chisineu Cris se găsesc si la adresa www.finantearad.ro.rubrica rubrica „licitaţii”.

Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257350659.

Data afişării 24 Octombrie 2013

Sef Serviciu Fiscal Per Florica

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.