licitatieMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEanaf

  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor

Publice Timişoara

 Administraţia Judeţeană a Finanţelor

  Publice Arad

  Serviciul Colectare si Executare Silita

  Persoane Fizice

 

Nr. 64658/28.07.2014

Dosar de executare nr. 1244651/2010

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014, luna AUGUST, ziua 14

LICITAŢIA a II-a

 

In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,se face cunoscut ca in ziua de 14, luna AUGUST, anul 2014, ora 14 in localitatea Arad, str.B-ld.Revolutiei, nr.77 bl.-, sc.-, ap.-,camera 28, se va vinde prin licitatie publica urmatul bun mobil, proprietate  a debitorului NINCU RADU OVIDIU, cu domiciliul în mun. Arad, str. Teodor Păcăţeanu, nr.112.

 

Nr. Crt. Denumire bun Valoare RON –TVA neimpozabil
Autoturism OPEL ASTRA, anul fabricaţiei 2007, culoare negru, capacitate cilindrica 1686 cmc, combustibil motorină 11.910

Creditori:                                                                       Sarcini:

ANAF – DGRFP  Timişoara – AJFP TIMISOARA                             Drept de gaj

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei in contul deschis la Trezoreria Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, CUI 3519933, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale (inclusiv primărie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe buletinul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organelle fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea; declaratie autentica pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Organele fiscale de la care ofertantul trebuie sa faca dovada ca nu are obligatii restante sunt Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, asa cum prevede art. 17 alin. (5) din  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

 

Şef Administraţie,

Marius Florin DRĂGĂNESCU

 

Recomandările redacției