Dosar de executare nr. 2791110020031/2013
Nr.  44234/18.11.2015
ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2015  luna 12,  ziua 17, ora 15,00
licitaţia I
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/ 2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 17 luna 12 anul 2015 ora 15 în localitatea Arad b-dul Revolutiei nr. 77 et. 1, cam. 28 jud Arad se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului: Gal Otilia-Corina domiciliul fiscal în localitatea Pecica Str. 1 Bl. Z4 Ap.3 jud. Arad
Nr. Crt.   1 Denumire bun Cota de 1/1 clădire şi teren aferent înscrisă în CF – ID electronic 301024 – Zimandu Nou situat în loc. Zimandcuz nr. 399A jud. Arad, în suprafaţă de 811 mp,  Valoare RON (TVA neimpozabil) 363 285
Creditori: Marfin Bank (Romania) S.A.
Sarcini: ipotecă rang 1
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad ipotecă rang 2
*) cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art.140 alin.(1)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertantii sunt obligati să depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancară, reprezentand 10% în contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad, din pretul de pornire al licitatiei, precum si să prezinte dovada emisă de organele fiscale     (inclusiv primărie) că nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumpărare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romană, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligatii fiscale restante fată de acestea, declaraţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competentă, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările si completările ulte- rioare, când urmează să se ia masuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finantelor Publice  Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare vă puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
Şef Administraţie, Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției