Dosar de executare nr. 3477/108/2007
Nr.  93768/10.12.2015
ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2016  luna 01  ziua 27 ora 15,00
Licitaţia I
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/ 2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27 luna 01 anul 2016, ora 15, în localitatea Arad, b-dul Revolutiei, nr. 77, et. 1, cam. 28, jud Arad, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil, proprietate a debi­torului:
Blaj Silviu Dumitru domiciliat în loc. Vladimirescu Str. Cassia Nr. 4
Nr. Crt.   1 Denumire bun Cota de ½ din; teren intravilan situat în Loc. Arad Str.  Bodrogului nr. 30, în suprafaţă de 2120 mp
hală tip vechi construcţie anul 1985
conform raportului de evaluare nr. 43008/06.11.2015 – CF nr. 334275-Arad şi sentinta civilă nr. 2777/19.05.2015   Valoare RON
(TVA neimpozabil ) 132 933
Creditori: CF 62965 top 62.722/ 1/1/9/2 top 62.722/1/1/9/3  drept servitute
Sarcini: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad ipotecă rang 1
*) cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art.140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se pre­zinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertantii sunt obligati să depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancară, reprezentand 10% în contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad, din pretul de pornire al lici­tatiei, precum si să prezinte dovada emisă de organele fiscale (inclusiv primărie) că nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urma­- toarele documente: oferta de cumpărare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romană, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limba ro­mână; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligatii fiscale restante fată de acestea, declaraţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debi­- torului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competentă, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modi­ficarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia masuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Direcţia Generală Regională  a Finantelor Publice  Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare vă puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției