Dosar de executare nr. 1020861/2009
Nr.  19969/14.11.2016

ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2016  luna 12 ziua 07 ora 15.00
Licitaţia  a  II-a
În temeiul art.250 alin. (1), (4) din Legea  nr. 207 / 2015 privind  Codul de procedura fiscala,, se face cunoscut că în ziua de 07 luna 12 anul 2016 ora 15,00, în localitatea Arad b-dul Revolutiei  nr. 77 et. 1, cam. 28 jud Arad se va vinde prin licitatie publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Nagy-Gyuris Laurenţiu cu domiciliul in Loc. Şeitin Str. Izvor nr. 15 Jud. Arad.
Nr. Crt. 1 Denumire bunCota de 1/4 teren arabil parcela 50/2/17 Rg.3 Zona D tarla 5 Supraf. 15000mp  Valoare RON (TVA neimpozabil )  7 584
Cota de 1/4 teren arabil parcela 2047/11 Rg.3 Zona A tarla 222 Supraf. 22300mp 11 292
total 18 876
Creditori:
Sarcini:
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertantii sunt obligati să depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancară, reprezentand 10% în contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933 ,deschis la Trezoreria Arad, din pretul de pornire al licitatiei, precum si să prezinte dovada emisă de organele fiscale (inclusiv primărie, toate primăriile de unde figurează cu bunuri mobile sau imobile) că nu au obli­gatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumpărare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romană, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului co­mertului; pentru persoanele juridice străine, actul de in­- matriculare tradus in limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fi­zice străine, copie de pe pasa­port; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligatii fiscale restante fată de acestea, decla­raţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debi­torului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competentă, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 261 din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea  nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala., când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finantelor Publice  Timişoara se găsesc şi la adre-               sa  www.finantearad.ro, rubrica
„Licitaţii”.
Pentru informatii suplimentare vă puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202746.
Şef Administraţie
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției