MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a  Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor  Publice Arad

Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202 746; 0257 202 726

Fax:  0257 202 811

e-mail:Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro

Nr. operator de date cu caracter personal: 20564

Dosar de executare nr. 120018/2013

Nr.  303556 / 09.12.2013

 

ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE

PENTRU BUNURI  IMOBILE

Anul 2014 luna 01  ziua 30, ora 15

 licitaţia  a – 2- a

 

In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscală, republicat, cu modificările si completările ulterioare,se face cunoscut că in ziua de 30 luna 01, anul 2014 , ora 15, in localitatea Arad, b-dul Revolutiei,  nr. 77, et. 1, cam. 28 , jud Arad , se va vinde prin licitatie publică urmatoarul  bun imobil, proprietate  a debitorului  Cotiuga Cristinel,CNP 1840427226726 cu domiciliu in loc. Timişoara, str. Nouă, bl. L24, et. 3, ap. 11,  jud. Timiş.

 

Nr. Crt.

Denumire bun

Valoare RON

(TVA neimpozabil)

1

Teren extravilan, în suprafaţă de 2132 mp. nr. cadastral 302303, situat pe DN Arad-Zădăreni, tarla nr. 323, parcelă nr. 3

62625

 

– cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile şi imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 140 alin.(1), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare – scutit fără drept de deducere  cf. Art. 141, alin. 2, lit. F, din legea 571/2003, privind Codul Fiscal.

Creditori:                                                                                Sarcini:

Administraţia Judeţeanăî a Finanţelor Publice Timişoara                            ipotecă rang 1

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO97TREZ0215067XXX012196) din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisă de organele fiscale( inclusiv primărie) că nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romană, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaraţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202746

Data afisarii: 15.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Şef Administraţie,                                            

Marius Florin Drăgănescu                                                                   

 

    

                                                                                     

                                                    

                                                                                      

  • A.Pop spune:

    Cine stabileste astfel de preturi aberante ? Sau, e o greseala de tipar, si terenul este pe o strada din Subcetate ?

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției