licitatieanafMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare Executare Silita P.F.

  1. 51096/28.08.2014

 

2014

 

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel : +0257 202700

Fax :+0257 202823

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro  Numar de operator de date cu  caracter personal:20564

 

 

 

  Dosar de executare nr.1806257/2014

 

ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE

PENTRU BUNURI  IMOBILE

Anul 2014  luna 09   ziua 23  ora 15

 licitaţia  a – 1- a

 

In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscală, republicat, cu modificările si completările ulterioare,se face cunoscut că in ziua de 23 luna 09, anul 2014 , ora 15, in localitatea Arad, b-dul Revolutiei,  nr. 77, et. 1, cam. 28 , jud Arad , se va vinde prin licitatie publică urmatoarul  bun mobil, proprietate  a debitorului Popica  Sevastian, cu domiciliul in loc. Turnu str. , nr.409, bl.  ap. jud. Arad.

 

Nr. Crt. Denumire bun Valoare RON

TVA neimpozabil

1 Autoturism AUDI A4 1.9TDI,  AR 40WZP 10.100

 

 

 

Creditori:                                                           Sarcini:

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% in contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad , din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisă de organele fiscale( inclusiv primărie) că nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romană, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaraţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

 

 

 

                                             Şef Administraţie,                                  

Marius Florin Drăgănescu                                               

        

                                                                         

Recomandările redacției