ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE PENTRU BUNURI MOBILE

0
456

Nr. operator de date cu caracter personal: 20564
Dosar de executare nr. 2404/2010
Nr.  34723/18.05.2015
ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE
PENTRU BUNURI  MOBILE
Anul 2015  luna 06 ziua 16 ora 15,00
licitaţia  a  I-a
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/ 2003 privind  Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările si completările ulte­- rioare, se face cunoscut că în ziua de 16 luna 06 anul 2015 ora 15,00, în localitatea Arad b-dul Revolutiei nr. 77 et. 1 cam. 28 jud Arad, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun mobil, proprietate a debitorului Sârbu Dorin cu domiciliul fiscal în Loc. Pecica Str. 317 nr. 41, Jud.Arad.
Nr. Crt. 1 Denumire bun Autotrism Daewoo Leganza 2.0I 16V serie sasiu KLAVF69ZEXB166244 cod omologare ACWD1B1111I9710/1999
nr. de înmatriculare AR-19-SZM
Valoare RON (TVA neimpozabil ) 2870
Creditori:
Sarcini:
*) cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art.140 alin.(1)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înstiinţeze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertantii sunt obligati să depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancară, reprezentand 10% în contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933 ,deschis la Trezoreria Arad, din pretul de pornire al licitatiei, precum si să prezinte dovada emisă de organele fiscale( inclusiv primărie) că nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumpărare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romană, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus in limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligatii fiscale restante fată de acestea, declaraţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se gasesc şi la adresa  www.anaf.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare vă puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202726
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.