Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20012

Dosar de executare  nr.14120
Nr.  23425  / 06.11.2015
ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2015, luna noiembrie, ziua 27, ora 12.00
Licitaţia  a II-a
În temeiul art. 162 alin 2  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se  face cunoscut că  în ziua de 27.11.2015, ora 12.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  va vinde prin licitaţie publică următorul  bun  imobil, proprietate  a garantei SC CEPACOM SRL cu sediul în Draut, nr. 548, judeţul Arad:
Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se indică şi drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)    Teren extravilan cu categoria de folosinta arabil situat in loc. Tarnova FN,jud.Arad, in suprafata de 2200 mp,conform CF nr.305951 Tarnova, cu nr. Cad 305951, nr. tarla 216,nr.parcela 1145/2/14  – situat in partea de sud vest a localitatii Dud, respectiv in partea de est a localitatii Draut. Sarcinii: ipoteca S.F.O. INEU Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) 2651 Cota TVA (%)  24%
Teren extravilan cu categoria de folosinta arabil situat in loc. Tarnova FN,jud.Arad, in suprafata de 4400 mp,conform CF nr.302121 Tarnova, cu nr. Cad 770, nr. tarla 214,nr.parcela A.1120/171  – situat in partea de sud vest a localitatii Dud, respectiv in partea de est a localitatii Draut. Sarcinii: ipoteca S.F.O. INEU 4972 24%
Teren extravilan cu categoria de folosinta arabil situat in loc. Tarnova FN,jud.Arad, in suprafata de 4400 mp,conform CF nr.306384 Tarnova, cu nr. topo T286 A/1582/3/9, cu nr. Cad 805, nr. tarla 286,nr.parcela 1582/3/9  – situat in partea de sud vest a localitatii Dud, respectiv in partea de est a localitatii Draut. Sarcinii: ipoteca S.F.O. INEU 4972 24%
Teren extravilan cu categoria de folosinta livada situat in loc. Tarnova FN,jud.Arad, in suprafata de 5696 mp,conform CF nr.305992 Tarnova, cu nr. Cad 305992, nr. tarla 213,nr.parcela 1039/9  – situat in partea de sud vest a localitatii Dud, respectiv in partea de est a localitatii Draut.Pe acest teren a existat o livada care nu a mai fost intretinuta. Sarcinii: ipoteca S.F.O. INEU 6629  24 %
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ;   pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe  certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comer­ţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii  fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,  declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contes­taţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Conducătorul organului
de executare,
Nume şi prenume
CEAN MARIANA

Recomandările redacției