ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
377

Dosar de executare nr. 10639/2015
Nr. 89570/10.11.2015
ANUNŢ  PRIVIND
VÂNZAREA
PENTRU  BUNURI  IMOBILE
Anul  2015
luna  NOIEMBRIE
ziua  26
LICITAŢIA  III – a
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26 luna NOIEMBRIE anul 2015, ora 1400, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AVANTAJ GLOBAL SRL (fostă SC MANAGEMENT SISTEM SRL) cu domiciliul fiscal în localitatea Arad, str. Săvârşin, nr. 6, bl. 173, sc. D, ap. 31, judeţ Arad, cod de identificare fiscală 16545772:
teren extravilan arabil, în suprafaţă de 10.597 mp, situat în administrativul loc. Fîntînele, evidenţiat în CF nr. 303149 Fîntînele (imobilul se află sub incidenţa art. 3, alin. (1) din legea nr. 17/2014), preţul de pornire al licitaţiei fiind de 11.044 lei (scutit de TVA conform art. 141 alin. (2) lit. f) sau lit. g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare).
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele:
Creditor ANAF-DGRFP TIMIŞOARA-AJFP ARAD            Sarcini Ipotecă legală
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul re­gistrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu au obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC AVANTAJ GLOBAL SRL (fostă SC MANAGEMENT SISTEM SRL), urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172 şi art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când ur­- mează să se ia măsuri de exe­cutare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica „Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.
Conducătorul organului
de executare,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.