ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
384

Dosar de executare nr. 40734/2014
Nr. 87345/11.11.2015.
ANUNT PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2015, luna decembrie,  ziua  08, ora 15
LICITATIA a III-a
În temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fis­cală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 08, luna decembrie, anul 2015, ora 15, în localitatea Arad, B-dul. Revoluţiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil,  proprietate  a domnului ANTONESCU CRISTIAN DAN pentru debitorul ANTONESCU CRISTIAN DAN Întreprindere Individuală, cu domiciliul  fiscal în localitatea  Arad, str. Făt Frumos, nr.39/A, bl. A 1-4, ap. 9 jud. Arad.
-1/2 (jumătate) din unitate individuală situată în localitatea  Arad, str. Făt Frumos, nr.37/B, bl. A 1-2, Sc. A, ap. 20, jud. Arad in suprafaţa de 52 mp, conform  C.F. 308663 C1-U3, compus din 2 camere, baie, bucătărie, cămara alimente, balcon, antreu si cota de teren aferentă 12/504, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 25.586. lei (TVA  neimpozabil).
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini;
Creditori:  C.E.C. BANK S.A
SUCURSALA ARAD
Sarcini: Drept de ipotecă
ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP Arad Ipoteca legala
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 %  in contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad, din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisa de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale ca nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi  declaraţie pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul: 0257/202867
SEF ADMINISTRATIE
MARIUS FLORIN DRAGANESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.