Dosar de executare nr. 15405
Nr.. 77679 / 09.10.2014
Anul 2014, luna octombrie,  ziua 29, ora 15
LICITATIA a -II-a
In temeiul art.162 alin. (1), (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 29, luna octom­brie, anul 2014 , ora 15, in localitatea Arad,    B-dul. Revolutiei nr. 77 camera 28, se va vinde prin licitatie publica următorul bun imobil, proprietate  a debitorului Hodrea Petru, cu domiciliul fiscal in loc.Vladimirescu,  str. 3, nr. 30, ap. -, jud. Arad,
– Teren Intravilan situat in localitatea Curtici , str. Daciei , nr. 52 , jud. Arad , in suprafata de 1966 mp cu casa , conform CF 300886 Curtici , nr. Top. 3941 / 751 / a / 1 nr. Cad. C1, pretul de pornire al licitatiei fiind de 102876 lei (TVA neimpozabil ).
Bunul imobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele sarcini;
Creditori: – Maier Marinel
Sarcini: Ipoteca  rangul I
–   Inspectoratul de Politie Judetean Arad Sechestru Asigurator
– Urmarirea Imobilului formulata de
creditoarea SC IZOLTA SRL
– ANAF , DGRFPTimisoara , AFFP Arad Ipoteca  rangul II
– SC EOS KSI ROMANIA SRL                                      Somatie BEJ Gavrilescu
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunu­rilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cum­parare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria  Arad RO97TREZ0215067XXX012196 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumpa-rare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
SEF ADMINISTRATIE
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției