Dosar de executare  nr. 1740903022801 / 2014
Nr.  5317 / 10.03.2016

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul  2016, luna  Aprilie,
ziua 04, ora 14.00
În temeiul art. 250 alin (1) şi (2)  din Legea nr. 207/ 2015  privind Codul de procedură fiscală,  se  face cunoscut că  în ziua de 04.04.2016, ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu, situat  în  Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  vor vinde prin licitaţie publică următoarele  bunuri  imobile, proprietate  a  debitorului  MARTA MOISE LUCIAN, cu domiciliul fiscal  în Ineu , str. M. Kogălniceanu, nr. 17, judeţul Arad :
a ) casă de locuit  în suprafaţă de 126 mp, compusă din 2 camere, baie, bucătărie, cămară, sufra­gerie, hol,  construită din cără­midă, garaj 56 mp, şarpantă lemn, acoperită cu ţiglă,  situată în localitatea  Ineu, str. M. Kogălniceanu, nr.17, judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei  139.876 lei, exclusiv TVA,
b )  teren intravilan  în  suprafaţă de 1439 mp, situat în  Ineu, str. M.Kogălniceanu,  nr. 17, judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei  27.799 lei, exclusiv TVA.
Bunurile  imobile mai  sus men­ţionate sunt  grevate  de următoarele :
-Ipotecă HVB  BANK  ROMÂNIA SA
-Ipotecă în favoarea Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Arad – Serviciul Fiscal  Orăşenesc  Ineu .
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să pre­zinte, în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO97TREZ0245067XXX002019, beneficiar DGRFP-Timiş,-AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe  certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de cre­ditorii  fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,  declaraţie pe pro­- prie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din  Legea 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală,  când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Jude­ţeană a Finanţelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orăşenesc Ineu, se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Conducătorul organului
de executare,
Nume şi prenume
CEAN MARIANA

Recomandările redacției