Dosar de executare  nr. 1510101022816 / 2012
Nr. 5315 / 10.03.2016

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul  2016, luna Aprilie, ziua 4, ora 10.00
Licitaţia  I
În temeiul art. 250 alin (1) şi (2)  din Legea nr. 207/ 2015  privind Codul de procedură fiscală,  se  face cunoscut că  în ziua de 04.04.2016, ora 10.00, la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu, situat  în  Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  vor vinde prin licitaţie publică următoarele  bunuri  imobile, proprietate  a  debitorului ONIŢA VIOREL DOREL, cu domiciliul fiscal  în Şicula, nr. 237, judeţul Arad :
a ) clădire în suprafaţă de 543 mp, compusă din casă de locuit, cocini pentru porci, grajd, şopron, bucătărie de vară, cons-truită din lemn, situată în loca­- litatea Şicula, nr. 341, judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei 38.389 lei, exclusiv TVA,
b )  teren intravilan  în  suprafaţă de 1439 mp, situat în, Şicula,  nr. 341, judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei 18.974 lei, exclusiv TVA* .
*) cota de TVA pentru vânzarea bunului imobil este de 20 %, în conformitate cu prevederile art, 291din Legea 227 / 2015, privind Codul Fiscal.
Bunurile  imobile mai  sus menţio­nate sunt  grevate  de următoarele:
-Ipotecă legală în favoarea Admi­nistraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Arad – Serviciul Fiscal  Orăşenesc  Ineu .
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO97TREZ0245067XXX002019, beneficiar DGRFP-Timiş,-AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe  certificatul unic de înregistrare eli­berat de Oficiul Registrului Comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii  fiscali că nu au obli­gaţii fiscale restante,  declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit.d) din  Legea 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală,  când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad , Serviciul Fiscal Orăşenesc Ineu, se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Conducătorul organului
de executare,
Nume şi prenume
CEAN MARIANA

Recomandările redacției