Dosar de executare nr.11684
Nr.6999/07/04/2016

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2016, luna mai,  ziua 03, ora 15,00

LICITATIA I
In temeiul art.250 alin. (1), (4) din Legea  nr. 207 / 2015 privind  Codul de procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 03, luna mai, anul 2016, ora 15,00, in localitatea Arad, B-dul Revolutiei, nr.77, camera 28, se v-a vinde prin licitatie publica următorul bun imobil, coproprietate  a debitorului Tapos Daniel Mircea, cu domiciliul fiscal in loc.Arad, str.N.Titulescu, bl.306, sc.B, ap. 10, jud. Arad.
Nr. Crt. 1. Denumire bun – Cota de 1/12 din apartament – spatiu comercial la casa, compus din cosmetica,  pedichiura,  coafura si dependinte (terenul in cota indiviza aferent apartamentului este proprietate personala), evidentiat in cf- 300967-C1-U5 Arad, nr.topo-215/VII/1/II, situat in Arad,       B-dul Revolutiei, nr.23, ap.8/C. Valoare – lei T.V.A. neimpozabil 8.800 TOTAL    8.800
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini;
Creditori: ANAF, DGRFPTimisoara, AJFP Arad
Sarcini: Ipoteca  rangul I
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se pre­zinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 %                 (cont deschis la Trezoreria  Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Re­gistrului Comertului; pentru per­- soanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasa­port; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 261 din Legea  nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala .
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Gene­rala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
Sef Administratie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției