Dosar de executare nr. .9126

Nr. 16840 / 23.08.2016

 

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2016, luna septembrie, ziua 28, ora 15

LICITATIA a – II-a

In temeiul art.250 alin. (1), (4) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, , se face cunoscut ca in ziua de 28, luna septembrie, anul 2016 , ora 15, in localitatea Arad ,   B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se v-a vinde prin licitatie publica următorul bun imobil , proprietate a debitorului Mihaly Robert , cu domiciliul fiscal in loc.Arad , str. Pionierilor, nr. 0 , bl.57, sc. C , ap.8, ap. -, jud. Arad,

 

Nr.

Crt.

Denumire bun Valoare – lei

T.V.A.

neimpozabil

1 Unitate individuala , situat in loc Arad , str. Padurii , bl. 29 , , ap. 30 , jud. Arad , in suprafata de 33 mp , conform CF 300224 -C1-U21 , nr. Top 1954-1971/19/XXX , CF vechi nr. 44936 Arad 64888

 

TOTAL 64888

 

Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini;

Creditori:                                                          Sarcini: I

  • – Statul Român prerezentat de MFP                               ipotecă rangul 1
  • – Banca Millennium SA                                                   ipotecă rangul 1

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 261 din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala .

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedura fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

    

 

SEF ADMINISTRATIE

Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției