Dosar executare PIL 44
Nr. ARG_DEJ 20540/29.09.2016

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2016 luna OCTOMBRIE ziua 20

LICITAŢIA  a IV-a

În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 20, luna Octombrie, anul 2016, ora 15:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri imobile, proprietatea S.C. PREMIER INWEST & TRADING S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea  Pilu, sat Varsand, nr.173,   judeţ Arad, cod de identificare fiscală 26030862:
Nr crt 1. Denumirea bunului imobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)- Constructie administrativa si social culturala in suprafata in suprafata de 199 mp, compusa din cladire   cu destinatie de alimentatie publica, bar, grupuri sanitare, birou, anul constructiei 2013, fundatie beton structura caramida acoperis placa beton, structura caramida acoperis placa beton, detinuta in baza CF 301751- C1, nr. Top 161.150/2, nr cad. 301751-C1; Preţul de pornire al licitaţiei – lei –  (exclusiv TVA) 164.857 Cota TVA % Neimpozabil 2. – Constructii administrative si social culturale in suprafata de 193 mp, compusa din spalatorie auto, anul constructiei 2013, fundatie beton, structura beton, acoperis placa azbociment, detinuta in baza CF 301751, nr. Top 161.1501/2, nr cad. 301751-C2. 72.484     Neimpozabil
*) cota de taxa pe valoare adaugata pentru vanzarea bunului imobil este de 20%, neimpozabil in conformitate cu prevederile art. 292 alin. (2) lit. f din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad                                                    Sarcini:
1.Hotararea Judecatoreasca In­cheierea nr.1350/11.02.2014, Judecatoria Arad, dosar nr. 120/ 2014, BEJ Carciumaru Gheorghe.
2. Sechestru – PVS 20474/ 03.04.2014
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să pre­zinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:oferte de cumpărare; în cazul vânzării la li­citaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatri­culare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului S.C. PREMIER INWEST & TRADING S.R.L, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actua­lizată*) privind Codul de procedură fiscală,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015 (*actua­lizată*) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 77, telefon 0257/202739, de luni până joi  orele 800  – 1630, vineri  orele 800  – 1430.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica „Va­lorificări şi Anunţuri” – Valorificări bunuri sechestrate.
Şef Administratie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției