Dosar de executare nr.17981990/2015
Nr.15568/13.10.2016
ANUNT PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2016 luna octombrie ziua 11
In temeiul art. 250 alin. (1) si (2) din Legea 207/2015  privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 07 luna 11 anul 2016 orele 13.00, la sediul Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara din str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 309, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri imobile proprietatea debitorului S.C. DUALTECH MOBILE S.R.L., C.U.I. 17981990, cu sediul in localitatea Arad, str. Tudor Vladimi­rescu, nr.10, ap.1A, judetul Arad:
Denumirea bunului imobil, des­criere sumara: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul) Teren intravilan in suprafata de 600 mp, situat in loc. Arad, str. Lipovei, nr. 82/A, jud. Arad, inscris in C.F. nr. 328499 Arad
Pretul de evaluare sau de por­nire a licitatiei, exclusiv T.V.A. -lei- 63.939 Cota T.V.A* 20%
Creditori  Banca Transilvania S.A.
Sarcini Drept de ipoteca
D.G.R.F.P. Timisoara – A.C.M.                   Ipoteca legala
Prevederile art.250, alin.(14) coro­borat cu art.252, alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, urmand a se aplica in mod corespunzator.
*cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este 20% in conformitate cu prevederile art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 7 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VII din Codul fiscal, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Norme­lor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.
Preturile de pornire la licitatie NU contin TVA.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa
instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa depuna cu cel putin o zi inainte de data licitatiei la registratura Administratiei pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara urmatoarele documente:
1. oferta de cumparare;
2. dovada emisa de creditorii fiscali (Compartimentele de impozite si taxe din cadrul Primariei si Administratia Financiara) ca nu au obligatii fiscale restante fata de acestia.
3. dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatie, inclusiv TVA aferenta, in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580, cod fiscal 4358053 la Trezoreria Timisoara, sau constituirea garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara;
4. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (prin procura speciala autentificata);
5. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice de nationalitate romana;
6. actul de inmatriculare tradus in limba romana pentru persoanele juridice straine;
7. copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice romane;
8. copie dupa pasaport  pentru persoane fizice straine.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 260-262 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Administratia pentru Contribuabili Mijlocii constituita la nivelul Regiunii Timisoara – Serviciul de Executare Silita, Timisoara, str. Ghe. Lazar, nr. 9B,  cam. 309, jud. Timis sau la numarul de telefon 0256/204 800, int. 309.
Data afisarii:
Conducatorul organului
de executare: Catalin Dalea
Executor fiscal: Herinean Carmen

Recomandările redacției