ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
910

Dosar de executare nr. 11994/2015
Nr. ARG_DEJ 27123/28.12.2016

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU  BUNURI  IMOBILE
Anul  2017  luna  IANUARIE  ziua  25
LICITAŢIA  IV – a

În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 25 luna IANUARIE anul 2017, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC AR WEST EURO CONSTRUCT SRL cu domiciliul fiscal în localitatea Arad, str. Gladiator, nr. 3, judeţ Arad, cod de identificare fiscală 17768357:
– Teren intravilan în suprafaţă de 1.500 mp, situat în loc. Arad, jud Arad, deţinut în baza extras CF nr. 340069 Arad împreună cu două construcţii: o casă cu suprafaţă construită la sol de 70 mp, cu parter şi etaj, evidenţiat cu nr.cadastral 340069-C1 şi o construcţie în stadiu de fundaţie din beton în suprafaţă de 70 mp,
evidenţiată cu nr. cadastral 340069-C2, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 114.902 lei, (exclusiv TVA*);
– Teren intravilan în suprafaţă de 1.500 mp, situat în loc. Arad, jud Arad, deţinut în baza extras CF nr. 340064 Arad împreună cu patru construcţii: o construcţie în stadiu de fundaţie din beton în suprafaţă de 69 mp, evidenţiată cu nr.cadastral 340064-C1; o construcţie în stadiu de fundaţie din beton în suprafaţă de 68 mp, evidenţiată cu nr.cadastral 340064-C2; o construcţie în stadiu de fundaţie din beton în suprafaţă de 70 mp, evidenţiată cu nr.cadastral 340064-C3 şi  o casă cu suprafaţă construită la sol de 69 mp, cu parter şi etaj, evidenţiat cu nr.cadastral 340064-C4, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 110.391 lei, (exclusiv TVA*).
*) cota de taxa pe valoarea adăugată aplicabilă pentru vanzarea bunurilor imobile în comformitate cu Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015, actualizată, privind Codul fiscal calculată este de 19%.
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele:
Creditor
ANAF-DGRFP Timişoara-AJFP Arad                Sarcini
Ipotecă legală
APS DELTA SA prin BEJ Bărar Radu
Ipotecă legală
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să pre­zinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la li­citaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu au obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC AR WEST EURO CONSTRUCT SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea nr. 207/2015 (actua­lizată) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica
„Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.

Conducătorul organului
de executare,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.