Dosar de executare  nr. 1740903022801
Nr. 23670 / 03.11.2014
ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul  2014, luna  Noiembrie, ziua 27, ora 10.00
Licitaţia  a II-a
În temeiul art. 162 alin 2  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se  face cunoscut că  în ziua de 27.11.2014, ora 10.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  vor vinde prin licitaţie publică următoarele  bunuri  imobile, proprietate  a  debitorului  MARTA  MOISE  LUCIAN, cu domiciliul fiscal  în Ineu , str. M. Kogălniceanu, nr. 17, judeţul Arad :
a) casă de locuit  în suprafaţă de 144 mp, compusă din 2 camere, baie, bucătărie, cămară, sufragerie, hol,  construită din cărămidă, şarpantă lemn, acoperită cu ţiglă,  situată în localitatea  Ineu, str. M. Kogălniceanu, nr.17, judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei  101.925 lei, exclusiv TVA,
b )  teren intravilan  în  suprafaţă de 1439 mp, situat în  Ineu, str. M.Kogălniceanu,  nr. 17, judeţul Arad, preţ de pornire al licitaţiei  40.650 lei, exclusiv TVA.
Bunurile  imobile mai  sus menţionate sunt  grevate  de următoarele :
-Ipotecă  HVB BANK ROMÂNIA SA – BUCUREŞTI
-Ipotecă  în favoarea Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Arad – Serviciul Fiscal  Orăşenesc  Ineu .
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ;   pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe  certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii  fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,  declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Conducătorul organului de executare, Nume şi prenume CEAN MARIANA

Recomandările redacției