Dosar de executare nr.355394/2014
Nr.87123/06.1.2014
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2014 luna NOIEMBRIE
ziua 27
LICITAŢIA a-IV-a
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27 luna NOIEMBRIE anul 2014, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77,Et.2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a debitorului SC AGRICOLA FM ALUNIS SRL, CUI 3219804, cu sediul în loc. Mogosoia, str. Valea Parcului, nr.42B, jud. Ilfov:
Date de identificare bun Teren intra­vilan situat in loc. Alunis,  jud. Arad, in suprafata de 250 mp, conform CF 301135 Frumuseni, nr. top 906-1009/9/1-Alunis. Cota TVA:. 24% Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) -LEI- 2.871
Teren intravilan situat in loc. Alunis,  jud. Arad, in suprafata de 1099 mp, conform CF 301136 Frumuseni, nr. top 906-1009/9/2-Alunis Cota TVA: 24% 14.577
Teren intravilan situat in loc. Alunis, nr.229,  jud. Arad, in suprafata de 919 mp, conform CF 300533 Frumuseni, nr. cad.669. Cota TVA: 24% 6.184
*) in conformitate cu prevederile art 141 alin (2) lit f) este scutita de la plata TVA “livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei părţi a acesteia şi a terenului pe care este construită, precum şi a oricărui alt teren. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcţii noi, a unei părţi a acesteia sau a unui teren construibil”.     cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunul mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:
Creditori: AJFP Ilfov-S.F. Buftea
Sarcini: Drept de ipotecă rang I
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, in plic inchis, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC AGRICOLA FM ALUNIS SRL.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRFP Timisoara-AJFP Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.
Şef Administraţie
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției