Dosar de executare nr. 184/2013
Dosar de executare nr. 3764/2013/DRAOV Craiova
Nr.68865 /17.11.2014.
ANUNT PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2014, luna Decembrie,  ziua 15, ora 15
LICITATIA a II-a
În temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 15, luna decembrie, anul 2014 , ora 15, în localitatea Arad, B-dul. Revoluţiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imo­bil,  proprietatea domnului, Piatto Renato cu domiciliul fiscal în loc. Arad str.  A. P. Negura, bloc 319, sc. D, ap. 6, jud. Arad.
– casa P+1E, compusa din trei camere si dependinţe edificata pe terenul proprietate a Primăriei Municipiului Arad, evidenţiată în CF 312941 (CF vechi 68529), nr. top 6817/a/1/ 1/23/6 situata în Municipiul Arad, insula Mureş, Aleea 12, Cvartal 23, Judeţul Arad, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 7.275 lei (TVA neimpozabil).
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini;
Creditori: ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP Arad
Sarcini: Drept de ipoteca
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 %  in contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad, din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisa de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale ca nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi  declaraţie pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul: 0257/202867
SEF ADMINISTRATIE
MARIUS FLORIN DRAGANESCU

Recomandările redacției