ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
437

Dosar de executare nr. 2013 şi 14859
Nr. 43638/02.06.2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna Iulie,  ziua 01, ora 15
LICITAŢIA a II-a
În temeiul art.162 alin. (1), (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 01, luna Iulie, anul 2015, ora 15, în localitatea Arad ,B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil, proprietate  a debitorilor GLEVAN ILIE, cu domiciliul fiscal in loc.Arad, str. Pescăruş, nr. 32-34, jud. Arad, şi VELICAN (GLEVAN) ANDREEA RAMONA cu domiciliul în loc. Beclean, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 19, sc.A, ap.6:
– teren intravilan situat în loc.Arad, str. Sigismund Borlea, nr.8, jud.Arad în suprafata de 1.548 mp cu casă în suprafaţă de 81,54 mp, cu o anexă de 61,5 mp şi încă o anexă de 32,2 mp, casă nelocuită conform CF vechi nr.3681 Aradul Nou, nr.topo. 4327/1/34, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 148.963 Ron -TVA neimpozabil.
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:
Creditori: ANAF – DGRFP  Timişoara – AJFP TIMISOARA
Sarcini: Ipoteca
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor – Ipoteca `
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitatţ să se prezinte la termenul de vănzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligatţ să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel putin o zi îna­inte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 % ( cont deschis la Trezoreria  Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligatii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancare, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru per­- soanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport, să facă dovada că nu are obligaţii restante faţă de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia , precum şi compartimentele de specialitate ale autorităţilor aministraţiei publice locale , aşa cum prevede art. 17 , alin. 5 din OG 92 / 2003 privind Codul de Procedură Fiscală , republicată şi actualizată si  declaratie pe proprie raspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţă judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala a Finantelor Publice a judeţului Arad se găsesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
Şef Administraţie,
Marius Florin DRĂGĂNESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.