ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. 6 iunie 2014. LICITATIA A III-A

0
529

licitatieAgentia Nationala de Administrare Fiscalaanaf

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara

Administratia Judeteana a Finantelor  Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Juridice

 

Bd-ul. Revolutiei, nr. 79

310130 Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202 731; 0257 202 739

Fax:  0257 280 855

e-mail:[email protected]

 

Nr 36916 din 08.05.2014

Dosar de executare nr. 27857605/2013

ANUNT PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI  IMOBILE

Anul 2014 iunie ziua 06

LICITATIA  A III-A

 

            In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si actualizata, se face cunoscut ca in ziua de 06, luna iunie, anul 2014, ora 13:00, in Arad, str. B-dul Revolutiei, nr. 77, jud. Arad, se va vinde prin licitatie publica, bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a SC MIR-IMOB SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea Timisoara, str. Calea Aradului, nr. 8, et. 1, biroul 1, jud. Timis, cod de identificare fiscala 17506542, aduse in garantie in favoarea debitorului SC ORA MEDIANET SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Timisoara, str. Dr. Liviu Gabor, nr. 4, jud. Timis, cod de identificare fiscala 27857605:

 

Nr. crt. Denumirea bunului imobil, descriere sumara:  (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul) Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA

– lei –

Cota TVA*
1 Teren extravilan in suprafata de 4.260 mp situat in mun. Arad, Zona Industriala Arad Sud, DN Arad – Zadareni, jud. Arad conform extras CF nr. 302308 Arad, Cad 6198, nr. top. 323.2570/3 1 86.317 -neimpozabil-
2 Teren extravilan in suprafata de 1.279 mp situat in mun. Arad, Zona Industriala Arad Sud, DN Arad – Zadareni, jud. Arad conform extras CF nr. 302285 Arad, Cad 6202, nr. top. 323.2570/1/2 1 25.915 -neimpozabil-
3 Teren extravilan in suprafata de 332 mp situat in mun. Arad, Zona Industriala Arad Sud, DN Arad – Zadareni, jud. Arad conform extras CF nr. 302288 Arad, Cad 6202, nr. top. 323.2570/1/3 1 6.727 -neimpozabil-

Creditori,                                                                       Sarcini,

D.G.R.F.P. TIMISOARA/A.J.F.P. TIMIS                                     Drept de ipoteca

            *) in conformitate cu prevederile art 141 alin (2) lit f) este scutita de la plata TVA “livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil”. Cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%  in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin.(5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar: A.J.F.P. Arad, CUI 3519933), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC ORA MEDIANET SRL, respectandu-se astfel prevederile art. 162 alin. (7^2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara/Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202731.

 

 

 

Sef Administratie,

Marius Florin Draganescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.