Dosar de executare silită nr. 2203028/2011
Nr. 19594  / 15.09. 2014
ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2014, luna octombrie, ziua 15, ora 12.00
Licitaţia a VI-a
În temeiul art. 162 alin 1  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se  face cunoscut că  în ziua de 15.10.2014, ora 12.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  va vinde prin licitaţie publică următorul  bun imobil, proprietate  a  debitorului: SC UMBRA LU PLATON  SRL, cu sediul în Şicula , nr. 651, judeţul Arad, CIF 18508592:
– grajdul nr. 1 şi teren aferent în suprafaţă de 4189 mp, situate în Şicula, nr. 651, judeţul Arad, preţ de pornire a licitaţiei fiind de 68.306  lei, exclusiv TVA.
Bunul imobil sus-menţionat este grevat de următoarele sarcini:
Creditori: BCR                Sarcini: Ipotecă de rangul I
ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP Arad                    Ipotecă de rangul II
(*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor  este  de 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) si Art 140 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi pct. 4 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesati în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, în cazul vânzarii prin licitatie, pâna în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzarii la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, ( reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, plătită la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate româna, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante faţă de aceştia, declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifica faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Conducătorul organului de executare,        Nume şi prenume   CEAN MARIANA

Recomandările redacției