ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
254

Dosar de executare nr. 3184A/2010
Nr. 69183/08.09.2015
ANUNT PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2015, luna septembrie ,  ziua  28, ora 15
LICITATIA a II-a
În temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 28, luna septembrie, anul 2015, ora 15, în localitatea Arad, B-dul. Revo­luţiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imo-      bil,  proprietate a doamnei Barsan
Andreea Bernadet, cu domiciliul  fiscal în localitatea  Arad, str. Randunicii, nr.79,  jud. Arad.
1/2 din teren intravilan  situat în loca­litatea  Arad, str. Randunicii, nr.79,  jud. Arad in suprafaţa de 1049 mp, cu casa, conform raport evaluare nr. 32972/23.06.2015, detinut in baza C.F.nr  310085 Arad, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 119.975 lei (TVA  neimpozabil).
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini;
Creditori: VOLKSBANK ROMANIA SA in calitate de cedent si Rabon Credit Solution Romania SA
Sarcini: Drept de ipotecă rangul I
ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP Arad                       Ipoteca legala   rangul II
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 %  in contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad, din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisa de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale ca nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi  declaraţie pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se gă­sesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul: 0257/202867
SEF ADMINISTRATIE
MARIUS FLORIN DRAGANESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.