Dosar de executare nr. 9475 / 2013
Nr. 106161 / 08.12.2014
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE /
ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna IANUARIE ziua 07
LICITAŢIA I
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 7 luna IANUARIE anul 2014, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77,Et.2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică bunurile imobile menţionate mai jos, proprietate a debitorului SC CIPROVENTI SRL, CUI 15596875, cu sediul în loc. Felnac, nr.1021, jud. Arad:
Date de identificare bun Casa în suprafaţa de 217,60 mp, situată în loc. Felnac, nr.1021, jud. Arad, conform CF 300133 Felnac, Cad: Cc 667, top:469/1/267/1/5 (nr.CF vechi 4182) şi teren intravilan în suprafaţa de 626 mp, situat în loc. Felnac, nr.1021, jud. Arad, conform CF 300133 Felnac, Cad: Cc 667, top:469/1/267/1/5 (nr.CF vechi 4182). Cota TVA: neimpozabil
Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) -LEI- 73.800
Cota de taxa pe valoarea adaugată aplicabilă pentru vânzarea bunurilor imobile taxabila în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare este 24% / scutit de TVA conform art.141, alin.(2), lit.f0 sau lit.g) din Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunul mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:
Creditori: C.E.C. SA BUCUREŞTI-SUC. TIMIŞOARA
Sarcini: Drept de ipotecă rang I
A.J.F.P. ARAD Drept de ipotecă rang II
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să  prezinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu are obligaţii fiscale restante, şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC CIPROVENTI SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRFP Timisoara-AJFP Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției