anaf

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

 Agenţia Naţională de                      

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silită

Persoane Juridice

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel : +0257 202731

Fax :+0257 202811

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

 

Nr. 62213 din 11.07.2014

Dosar de executare nr. 10743/2014

 

ANUNT PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI  IMOBILE

Anul 2014  august ziua 06

LICITATIA  A II-A

 

            In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata si actualizata, se face cunoscut ca in ziua de 06, luna august, anul 2014, ora 15:00, in Arad, str. B-dul Revolutiei, nr. 77, jud. Arad, se va vinde prin licitatie publica, bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a SC MAROM GRUP SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea Arad, str. Noua, nr. 62, jud. Arad, cod de identificare fiscala 16635298:

 

Nr. crt. Denumirea bunului imobil, descriere sumara:  (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul) Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA

– lei –

Cota TVA*
1 Teren intravilan in suprafata de 470 mp situat in mun. Arad, str. Noua, nr. 62C, jud. Arad, conform extras CF nr. 323725 Arad, nr. top. 3598/2/3/2 1 15.626 24%

 

Creditori,                                                                       Sarcini,

A.J.F.P. ARAD                                                          Drept de ipoteca

            *) in conformitate cu prevederile art 141 alin (2) lit f) este scutita de la plata TVA “livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil”. Cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%  in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin.(5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea (bugetul general consolidat al statului si bugetele locale), declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC MAROM GRUP SRL, respectandu-se astfel prevederile art. 162 alin. (7^2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara/Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202731.

 

         Sef Administratie,                                                        

    Marius Florin Draganescu  

Recomandările redacției