ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE. Anul 2014, luna aprilie, ziua 04. LICITAŢIA a II – a

0
264

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel : +0257 202700

Fax :+0257 280855

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 16962

Nr. 20322/11.03.2014

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2014 luna Aprilie ziua 04

LICITAŢIA a II – a

În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04 luna Aprilie anul 2014, ora 13:00, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri, proprietate a debitorului SC EDILDUE SRL, CUI 10740340, cu sediul in Timisoara, calea Buziasului, nr. 16/A, jud. Timis:

Denumire bun

Nr. Buc.

Valoare lei/buc exclusiv TVA*

Cota TVA*

-teren intravilan in supr. de 300 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 10, nr. 12, jud. Arad, detinut in baza CF 303261 (CF vechi 6462) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/358

1

69.481,-

24%

-teren intravilan in supr. de 600 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 10, nr. 12, jud. Arad, detinut in baza CF 303253 (CF vechi 6463) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/359

1

-teren intravilan in supr. de 300 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 10, nr. 14, jud. Arad, detinut in baza CF 303262 (CF vechi 6464) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/360

1

69.481,-

24%

-teren intravilan in supr. de 600 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 10, nr. 14, jud. Arad, detinut in baza CF 303258 (CF vechi 6465) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/361

1

-teren intravilan in supr. de 300 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 10, nr. 16, jud. Arad, detinut in baza CF 303251 (CF vechi 6466) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/362

1

69.481,-

24%

-teren intravilan in supr. de 600 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 10, nr. 16, jud. Arad, detinut in baza CF 303267 (CF vechi 6467) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/363

1

-teren intravilan in supr. de 532 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 6, nr. 17, jud. Arad, detinut in baza CF 303255 (CF vechi 6470) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/366

1

64.245,-

24%

-teren intravilan in supr. de 300 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 6, nr. 17, jud. Arad, detinut in baza CF 303256 (CF vechi 6471) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/367

1

-teren intravilan in supr. de 647 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 6, nr. 15, jud. Arad, detinut in baza CF 303254 (CF vechi 6472) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/368

1

73.106,-

24%

-teren intravilan in supr. de 300 mp situat in loc. Vladimirescu, str. 6, nr. 15, jud. Arad, detinut in baza CF 303263 (CF vechi 6473) com. Vladimirescu, jud. Arad, nr. topo 102.422/1/1/369

1

*) cota de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului este 24% impozabil, în conformitate cu prevederile prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi ale art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

Bunul mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:

Creditori: Sarcini:

BANCA COMERCIALA SANPAOLO Drept de ipotecă rangul I

IMI BANK ROMANIA SA ARAD

Sucursala Timisoara Centru

BANCA C.R. FIRENZE ROMANIA S.A. Drept de ipotecă rangul II

Sucursala Timisoara

DGFP Timisoara Drept de ipotecă rangul III

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC EDILDUE SRL.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Directia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.

Şef Administratie,

Marius Florin Drăgănescu

Executor Fiscal,

Mariana Ispas     

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.