licitatie MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEanaf

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Fiscal Orasenesc Sebis

Nr. 18931/10.07.2014

P-ta Tineretului nr. 1A

315700, Sebis

Tel : +0257 311016

Fax :+0257 311016

e-mail:Admin.SBARCFNX01.AR@mfinante.ro

ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

anul 2014 luna august ziua 08.

LICITATIA a III-a

            In temeiul art 162 alin (1) din  Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare se face cunoscut ca in ziua de 08 ,luna august  anul 2014, ora 10.00 in localitatea Sebis, str Piata Tineretului ,nr.1A, jud Arad, se va vinde prin licitatie publica , bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a  SC MAR AND SRL cu domiciliul fiscal in localitatea Arad, str Gladiator, nr.3, jud. Arad, cod de identificare fiscala 6893206 .

Nr. crt. Denumire bun Pretul de pornire a licitatiei, Cota TVA*

 

1 Teren extravilan in suprafata de 4100 mp situat in extravilan localitatea Barsa, judetul Arad , conform extras CF 301776 Barsa, nr.cad. 471, nr.top 54.285/3/16  

 

1

 

 

3119

 

 

-neimpozabil-

            *) In conformitate cu prevederile art.141 alin (2) lit. f) este scutita de plata TVA ”  livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita precum si a oricarui alt teren .Prin exceptie , scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil”.Cota reprezentand taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este de 24%  in conformitate cu  prevederile art.128 alin (3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin (5) din normele metodologice de aplicare  a Titlului VI din Codul Fiscal, aprobate prin HG 44 /2004, cu modificarile ulterioare.

                Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:

               Creditori                                                                            Sarcini

        D.G.R.F.P.TIMISOARA/ A.J.F.P. Arad                                 Drept de Ipoteca

            Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati  sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei in contul RO49TREZ0285067XXXXXX deschis la Trezoreria orasului Sebis , imputernicirea persoanei pe care il reprezinta pe ofertant ; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie dupa actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale, ca nu au obligatii fiscale restante fata de acesta,declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC MAR AND SRL, respectandu-se astfel prevederile art 162 alin (7^2) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Impotriva prezentului inscris , cel intersat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostiinta , in  conformitate cu prevederile art 172 – 173 din O.G. 92/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin (2) lit d) din O.G. 92/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita , nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orasenesc Sebis, se gasesc si la adresa www.finantearad.ro rubrica ” Valorificari si anunturi ”.

      Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din Sebis ,str Piata Tineretului nr.1, jud. Arad sau la tel 0257/311016.

           

              Sef Serviciu Fiscal                                      

 BOCIORT FLORIN

Recomandările redacției