anafMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de                      

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silită

Persoane Juridice

Bld. Revoluţiei nr. 77
310130, Arad
Tel : +0257 202731
Fax :+0257 280855
e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

 

Dosar de executare nr. 1216

Nr. 62933/15.07.2014

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA

PENTRU  BUNURI  IMOBILE

Anul  2014  luna  August  ziua  11

LICITAŢIA  a  I – a

 În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11 luna August anul 2014, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC INCRO SA, cod de identificare fiscală RO 3030367, cu sediul în loc. Arad, str. Ana Ipatescu, nr. 12 :

 

 

Nr crt

 

 

Denumire bun

 

 

Creditori

 

 

Sarcini

Preţul de pornire al licitaţiei

– lei –

(exclusiv TVA*)

 

Cota TVA

24%

 

 

 

 

 

 

1

Teren intravilan cu casa, situate in localitatea Arad, str. Ana Ipatescu, nr. 12, jud. Arad; suprafata teren 1674 mp, detinut in baza CF nr. 304044 Arad (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 4403 Aradul Nou), nr. Top 1259 – 1261/a – Aradul Nou – constructie din caramida, cu FS, compusa din corp 1 – destinatie birouri (demisol, parter, etaj) si corp 2 – spatiu productie (parter, etaj); suptafata construita 899,94 mp; utilitati: curent, apa, canalizare, gaz Banca Comerciala Intesa Sanpaolo SA  

Drept de ipoteca rang I

 

 

 

 

 

948.629

 

 

 

 

 

Neimpozabil

BEJ Gavrilescu Magnolia Maria Somatia nr. 6/2012 pentru SC Compania de Apa Arad SA
 

DGRFP  Timisoara AJFP Arad

 

Drept de ipoteca rang II

 

BEJ Carciumaru Gheorghe

Somatie nr. Dosar 166/16.12.2013 pentru SC RCS & RDS SRL
 

DGRFP  Timisoara AJFP Arad

 

Drept de ipoteca rang III

 

 

 

2

Teren intravilan situat in loc. Arad, str. Schmeltzer, nr. 8, jud. Arad, in suprafata de 340 mp, detinut in baza CF nr. 314986 Arad, nr. Topo. 1271 – 1272/2 – Aradul Nou ; descriere – teren liber cu iarba; utilitati – in zona; accesul la teren se poate face doar pe intrarea din str. Ana Ipatescu, nr. 12  

 

 

DGRFP  Timisoara AJFP Arad

 

 

 

Drept de ipoteca rang I, II,  si III

 

 

 

 

 

59.728

 

 

 

Impozabil

 

 

 

3

Teren intravilan situat in loc. Arad, str. Ana Ipatescu, nr. 14, jud. Arad, in suprafata de 444 mp, detinut in baza CF nr. 315477 Arad, nr. Topo. 1259.1261/b/2 – Aradul Nou; descriere – teren cu platforma betonata in fuprafata de 220 mp; utilitati – in zona; accesul la teren se poate face doar pe intrarea din str. Ana Ipatescu, nr. 12  

BEJ Barar Radu

 

Somatia creditoarei Intesa Sanpaolo Bank in dosar nr. 116/2012

 

 

 

 

 

99.602

 

 

 

 

Impozabil

Primaria Municipiului Arad – Directia Venituri  

Drept de ipoteca rang I

 

DGRFP  Timisoara AJFP Arad

 

Drept de ipoteca rang II

 

 

 

4

Teren intravilan situat in loc. Arad, str. Ana Ipatescu, nr. 16, jud. Arad, in suprafata de 444 mp, detinut in baza CF nr. 315478 Arad, nr. Topo. 1262.1265/1/2 – Aradul Nou; descriere – teren liber cu iarba; utilitati – in zona; accesul la teren se poate face doar pe intrarea din str. Ana Ipatescu, nr. 12  

BEJ Barar Radu

 

Somatia creditoarei Intesa Sanpaolo Bank in dosar nr. 116/2012

 

 

 

 

 

 

78.147

 

 

 

 

 

Impozabil

 

DGRFP  Timisoara AJFP Arad

 

Drept de ipoteca rang I

 

 

 

 

 

5

Teren intravilan cu unitate individuala din caramida, situata in Arad, str. Castanilor, nr. 5, ap. 1, in suprafata de 131 mp, compusa din atelier cu 2 incaperi, detinut in baza CF nr. 329913 – C1 – U1 Arad, nr. Topo. 1257-1258/b.1/I – Aradul Nou. Cota parte din constructii: 131/458, cota parte din teren 149/522; utilitati: curent, apa, canalizare, gaz; Accesul la apartement si teren se poate face doar pe intrarea din str. Ana Ipatescu, nr. 12  

 

 

 

 

DGRFP  Timisoara AJFP Arad

 

 

 

 

 

Drept de ipoteca rang I

 

 

 

 

 

 

57.093

 

 

 

 

 

Neimpozabil

            *) cota de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului este 24% neimpozabil, în conformitate cu prevederile prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi ale art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC INCRO SA.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.

                ŞEF ADMINISTRAŢIE,

             Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției