anafMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de                      

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silită

Persoane Juridice

 

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel : +0257 202700

Fax :+0257 280855

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 26174/2014

Nr. 64559/23.07.2014

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2014 luna AUGUST ziua 14

LICITAŢIA a-V-a

 În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 14 luna AUGUST anul 2014, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77,Et.2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a debitorului Societatea Agricola Agroprofit Pecica-Ferma Zootehnica, CUI 1729556, cu sediul în loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad:

 

Date de identificare bun Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*)

-LEI-

Teren intravilan in suprafata de 5270 mp, grajd in suprafata de 1725 mp si 2 padocuri in suprafata de 280 mp fiecare, situate in loc. Pecica,nr. Fn, jud. Arad, conform CF 307210 Pecica, nr. top 307210-C1, 307210-C2, 307210-C3.Cota TVA: 24 % 62.832
Teren intravilan in suprafata de 5708 mp, salas in suprafata de 75 mp si bazin in suprafata de 75 mp , situate in loc. Pecica,nr. Fn, jud. Arad, conform CF 307056 Pecica, nr. top 307056-C1, 307056-C2.Cota TVA: 24% 39.270
Teren intravilan in suprafata de 26242 mp, cantar 13 mp, cantar 10mp, magazie 30 mp, magazie 29 mp, magazie 24 mp, atelier 67 mp, atelier 99 mp, atelier 106mp, abator 75 mp, xc 11 mp, patul 20 mp, patul 20 mp, patul 19 mp, padoc 12 mp, padoc 13 mp, post trafo 36 mp, sopron 14 mp, turn apa 11 mp, statie pompare 27 mp, statie pompare 28 mp si centrala termica 46 mp, situate in loc. Pecica,nr. Fn, jud. Arad, conform CF 307055 Pecica, nr. top 307055-C1-C22.Cota TVA:24% 253.572
Teren intravilan in suprafata de 21428 mp, birouri 403 mp, depozit furaje 354 mp si laptarie 683 mp ,situate in loc. Pecica,nr. Fn, jud. Arad., conform CF 308155 Pecica, nr. top 3310 C1, 3310 C2, 3310 C3.Cota TVA: neimpozabil 311.916

          *) in conformitate cu prevederile art 141 alin (2) lit f) este scutita de la plata TVA “livrarea de către orice persoană a unei construcţii, a unei părţi a acesteia şi a terenului pe care este construită, precum şi a oricărui alt teren. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea unei construcţii noi, a unei părţi a acesteia sau a unui teren construibil”.     cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

 

Bunul mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:

 

 Creditori:                                                                      Sarcini:

 

A.J.F.P.ARAD                                                     Drept de ipotecă rang I

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, in plic inchis, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului Societatea Agricola Agroprofit Pecica-Ferma Zootehnica.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRFP Timisoara-AJFP Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.

 

       

                 Şef Administraţie,                                                      

 

            Marius Florin Drăgănescu                                         

 

 

 

 

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției