licitatieanafMINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice  Arad

Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice

 

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202 726

Fax : 0257 280 811

e-mail : Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro

 

 

Dosar de executare nr. 4028/2013/DRAOV Timisoara

Nr. 47296/14.08.2014.            

 

ANUNT PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI  IMOBILE

Anul 2014, luna septembrie,  ziua 18, ora 15

LICITATIA a II-a

 

În temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, se face cunoscut ca în ziua de 18, luna septembrie, anul 2014 , ora 15, în localitatea Arad, B-dul. Revoluţiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil,  proprietate  a domnului MUZICAS IOSIF,cu domiciliul fiscal în loc. Nadlac str. Independentei nr. 107, jud. Arad.

 

– teren extravilan situat în localitatea Sampetru German, comuna Secusigiu, jud. Arad, in suprafaţa de 5800 mp  conform CF nr. 300873 Secusigiu, CF vechi 2737 Sampetru German, nr. cad. Vechi 674, nr. top vechi 250.1208/4 întocmit de O.C.P.I. Arad la data de 29.05.2013, nr. Top/Nr. Cad. 300873 cu categoria de folosinţă arabil,  preţul de pornire al licitaţiei fiind de 4.048 lei (TVA neimpozabil).

Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini;

 

Creditori:                                                           Sarcini:

ANAF – DGRFP Timişoara – AJFP Arad                         Drept de ipoteca

 

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 %  din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisa de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale ca nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi  declaraţie pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul: 0257/202867

 

 

 

 

 

SEF ADMINISTRATIE                                   

                                        MARIUS FLORIN DRAGANESCU                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandările redacției