Dosar de executare nr. 8889
Nr. ARG-DEJ 25525/06.12.2016

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU  BUNURI  IMOBILE ŞI MOBILE
Anul  2016  luna  DECEMBRIE  ziua  28

LICITAŢIA A-II-A
În temeiul art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 28 luna DECEMBRIE anul 2016, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile şi imobile, proprietate a debitorului SC ALPHA TAF COMPANY SRL cu sediul în localitatea Arad, str. Nicola Alexici, nr.9, judeţ Arad, cod de identificare fiscală 15027624:
Nr crt 1. Denumirea bunului, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) Constructie cu destinatie Spatiu Comercial-Patiserie, teren in proprietatea statului, situata in loc. Arad, str. Nicola Alexici, nr.9, jud. Arad, in suprafata de 149 mp, conform CF 312587 Arad, cad:C1, nr. topo 1695/b/1. Cota TVA: NEIMPOZABIL
Creditori: ANAF-DGRFP TIMIŞOARA-AJFP ARAD
Sarcini: Ipotecă legală
Preţul de pornire al licitaţiei – lei –  (exclusiv TVA)  116.568 Cota TVA 20%
2. Masina Combinata universala BERNARDO CWM 250TOP, circular cu masa de 450x1000mm, freza orizontala si debitare cu latimea de 250mm si grosimea de 250x200mm, din anul 2015, monofazica
Creditori:  ANAF-DGRFP TIMI­ŞOARA-AJFP ARAD
Sarcini: Gaj
8.002 20%
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la lici­taţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatri­culare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu au obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC ALPHA TAF COMPANY SRL, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi art. 261 din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Jude-ţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica „Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.
Conducătorul organului
de executare,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției