Dosar de executare nr. 8351
Nr. ARG-DEJ 152/06.01.2017

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
Anul 2017 luna FEBRUARIE ziua 02
LICITAŢIA  A-III-A

În temeiul art. 250, alin.(2) din Legea nr. 207/2015(actualizata)  privind Codul de procedură fiscală,  se face cunoscut că în ziua de 02 luna FEBRUARIE anul 2017, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77,Et.2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică bunurile imobile mentio­nate mai jos, proprietate a debitorului SC AQUA VEST SRL, CUI 14496312, cu sediul în loc.Arad, str. Pastorului, nr.1C, jud. Arad:
Date de identificare bun:(se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)
Teren intravilan in suprafata de 450 mp, situat in loc. Pecica, str. 503, nr. 3, jud. Arad si o casa P+M cu suprafata utila de 110,89 mp, din caramida, cu finisaje medii, utilitati in zona, conform CF 301433 Pecica, cad:1653, top: A141.760/ 5/173
Cota TVA:NEIMPOZABIL
Creditori:
PIRAEUS BANK ROMANIA SA
Sarcini:
Drept de ipotecă rang I
A.J.F.P.ARAD
Drept de ipotecă rang II
Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) -LEI- 83.202  Teren intravilan in suprafata de 11.789 mp, situat in loc. Sofronea, jud. Arad, utilitati in zona, conform CF 300793 Sofronea, cad:1074
Cota TVA:19%
Creditori:
PIRAEUS BANK ROMANIA SA
Sarcini:
Drept de ipotecă rang I
A.J.F.P.ARAD
Drept de ipotecă rang II 225.580
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabi­lită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să  prezinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la li­citatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatri­culare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu are obligaţii fiscale restante, şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC AQUA VEST SRL, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRFP Timisoara-AJFP Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica
„Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.

Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției