Dosar de executare nr. 1037
Nr. ARG-DEJ 348/10.01.2017

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
Anul 2017 luna FEBRUARIE ziua 06
LICITAŢIA  I

În temeiul art. 250, alin.(2) din Legea nr. 207/2015(actualizata)  privind Codul de procedură fiscală,  se face cunoscut că în ziua de 06  luna FEBRUARIE anul 2017, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revo­luţiei, nr. 77,Et.2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a debitorului SC ZOO -AGRICOLA SA, CUI 1729106, cu sediul în loc.Vinga, nr.FN, jud. Arad:
Date de identificare bun: (se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)
Teren intravilan in suprafata de 1645 mp, cu o casa pompe si bazin apa (dezafectate si partial demolate), si­tuate in loc. Vinga, nr. FN,  jud. Arad, conform CF 304225 Vinga, nr. topo: 4441/a/2, Cad:C1Cota TVA: 19%
Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) -LEI-  33.143
Creditori:
PRIMARIA COMUNEI VINGA
Sarcini:
Drept de ipotecă rang I
A.J.F.P.ARAD
Drept de ipotecă rang II
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să pre­zinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei (cont des­chis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu are obligaţii fiscale restante, şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC ZOO -AGRICOLA SA, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când ur­- mează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRFP Timi­soara-AJFP Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica „Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimen­tare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.

Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției