Dosar de executare nr. 26174/2014
Nr. 42513/27.05.2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna IUNIE ziua 19
LICITAŢIA A-VI-A
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 19 luna IUNIE anul 2015, ora 1300, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77,Et.2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a debitorului Societatea Agricola Agroprofit Pecica-Ferma Zooteh­nica, CUI 1729556, cu sediul în loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad:
Date de identificare bun Teren  in suprafata de 1470 mp, situat in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, conform CF 308717 Pecica, top:2317-2330/2/6 Rovine, si o magazine P+1E in suprafata de 1593,96 mp, situata in loc. Pecica, nr.FN, jud. Arad, conform CF 308717 Pecica, cad;C1,top:2317-2330/2/6 . Cota TVA: neimpo­zabil Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) -LEI- 237.733
Cota de taxa pe valoarea adaugata aplicabila pentru vanzarea bunurilor imobile taxabila in conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare este 24% /scutit de TVA conform art.141, alin.(2), lit.f0 sau lit.g) din Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Bunul mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:
Creditori: A.J.F.P.ARAD
Sarcini: Drept de ipotecă rang I
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să  prezinte pana la termenul de vânzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezen­tand 10% din pretul de pornire a licitatiei (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada, emisă de creditorii fiscali, că nu are obligaţii fiscale restante, şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului Societatea Agricola Agroprofit Pecica-Ferma Zootehnica, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de DGRFP Timisoara-AJFP Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției