ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
563

Dosar executare 44328/2014
Nr. 916/08.01.2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna FEBRUARIE ziua  04
LICITAŢIA a III-a
În temeiul art. 162 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 04, luna FEBRUARIE, anul 2015, ora 15:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri mobile, proprietatea SC KI-ANN SENIOR SRL, CUI 27256303, cu sediul în loc. Şofronea, Str. – , nr. 256, jud. Arad:
Denumire bun, descriere sumară:  1. Maşină de cusut DDL 8700, marca Juki, serie 2DOXGO6374 Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei/buc exclusiv TVA* 500 Cota TVA* 24% 2. Maşină de cusut DDL 8700, marca Juki, serie 2DOXGO6419 – 500 – 24% 3. Maşină de cusut DDL 8700, marca Juki, serie 2DOXGO6394 – 500 – 24% 4. Maşină de cusut DDL 8300, marca Juki, serie 4DOZC11665 – 500 – 24% 5. Maşină cusut refilet LH-595, marca JUKI, seria LNOGG02292 – 5000 – 24% 5. Autoutilitară FURGON – FORD TRANSIT 350L, nr. identificare WFOLXXGBFLYT28020, an fabricaţie 2000, combustibil motorină, culoare alb, nr. înmatriculare AR – 05 – REM – 4400 – 24% TOTAL 11400
*) cota de taxa pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: A.F.P. Arad                                                              Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC KI-ANN SENIOR SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicată şi actualizată.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.