Dosar de executare  nr. 1510101022816/2012
Nr. 1921 / 20.01.2015
ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  MOBILE
Anul 2015, luna Februarie, ziua 19, ora 10.00
Licitaţia  a III a
În temeiul art. 162 alin 2  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se  face cunoscut că  în ziua de 19.02.2015, ora 10.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  va vinde prin licitaţie publică următorul  bun  mobil, proprietate  a garantei Ardelean Oana Diana , în favoarea debitorului  ONIŢA  VIOREL  DOREL, cu domiciliul fiscal  în Şicula, nr. 237, judeţul Arad:
Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se indică şi drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)  Autoturism Toyota , caroseria AB berlină cu haion, tip E15UT / AURIS, an fabricaţie 2007, nr. înmatriculare AR-89-TIN, gajat în favoarea Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu, conform Act de gaj nr. 135/17.02.2014 Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) 21.905 Cota TVA (%)  24 %
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei ; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ;   pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe  certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii  fiscali că nu au obligaţii fiscale restante,  declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 172 şi 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa , rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.

Conducătorul organului
de executare,
Nume şi prenume
CEAN MARIANA

Recomandările redacției