Dosar executare nr. HAL1762
Nr.21178/16.08.2016
ANUNT PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
anul 2016 luna septembrie ziua 06
LICITATIA  I
In temeiul art 250 alin (1) si (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura fiscala, se face cunoscut ca in ziua de 06, luna septembrie,  anul 2016, ora 11,00 in localitatea Sebis, str Piata Tineretului, nr.1A, jud Arad, se va vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietate a debitoarei S.C. OCOLUL SILVIC CODRII IANCULUI S.R.L. cu domiciliul fiscal in localitatea Halmagiu, nr.61, jud. Arad, cui 23165601:
Nr. crt. 1 Denumire bun, descriere sumara    Autoutilitara VOLKSWAGEN tip AMAROK, caroserie BA suprastructura deschisa, serie sasiu WV1ZZZ2HZB8054373 an fabricatie 2011, combustibil motorina, cilindree 1968 cmc, putere 120kw,  Cant.  1 Pretul de pornire a licitatiei/cant exclusive TVA* 80.560 CotaTVA* 20%
*) Daca debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Legea nr.227/2015(actualizata) privind Codul fiscal, în cazul în care vânzarea este taxabila în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 (actualizata) privind Codul fiscal, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adaugata calculata prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 20 %, sau, dup caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 (actualizata) privind Codul fiscal.
Bunurile mobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:
Creditori: S.F.O. Sebis        Sarcini: Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze des­pre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei cont RO49TREZ0285067XXXXXXX deschis la Trezoreria orasului Sebis, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante.
Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationa­litate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului S.C. OCOLUL SILVIC CODRII IANCULUI S.R.L., asa cum prevede art.250, alin. 9 dinLegea nr. 207/2015 (actualizata) privind Codul de procedura fiscala.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta,in conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr. 207/2015 (actualizat ) privind Codul de procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (actualizata) privind Codul de procedura fiscala, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orasenesc Sebis, se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru din Sebis, str. Piata Tineretului nr.1, jud. Arad sau la tel. 0257/311016.
Sef Serviciu Fiscal
BOCIORT FLORIN

Recomandările redacției