Dosar de executare  nr. 37573
Nr. 19348 / 06.10.2016
ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  MOBILE
Anul 2016, luna OCTOMBRIE , ziua 27, ora 13.00
Licitaţia  a I a
În temeiul art. 250 alin  (2)  din Legea nr. 207/ 2015  privind Codul de procedură fiscală,  se  face cunoscut că  în ziua de 27.10.2016, ora 13.00, se  vor vinde prin licitaţie publică ,  la sediul Serviciului Fiscal Orăşenes  Ineu, situat în Ineu, str. Republicii, nr. 16, jud Arad, următoarele  bunuri mobile,   proprietatea  debitorului SC NEW  MIR  FABIO CONSTRUCT SRL, cu sediul în comuna   Variaş, nr. 558, judeţul  Timiş, bunurile fiind depozitate în Ineu, str. Izvor, nr. 13, judeţul  Arad.
Denumirea bunurilor mobile, des­criere sumară: (se indică şi drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)    Scândură de un ţol şi grinzi diferite dimensiuni din demolări, 440  mc  Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) 672302 Cota TVA (%) 20 %  Banzic  PRIMULTINI cu dispozitiv de avans pentru despicat buşteni, cu dimensiunea rolei de 1000mm 24270 20 %  Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Serviciului Fiscal Orăşenesc Ineu,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO97TREZ0245067XXX002019, beneficiar DGRFP-Timiş,-AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;   pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe  certificatul unic de înregistrare eli­berat de Oficiul Registrului Comer­ţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii  fiscali că nu au obli­gaţii fiscale restante,  declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din  Legea 207 / 2015, privind Codul de procedură fiscală,  când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad , Serviciul Fiscal Orăşenesc Ineu, se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Conducătorul organului
de executare,
Nume şi prenume
CEAN MARIANA

Recomandările redacției