ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
858

Dosar executare 44312/2015
Nr. 23.072/31.10.2016
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna NOIEMBRIE ziua 24
LICITAŢIA  IV
În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut că în ziua de 24, luna Noiembrie, anul 2016, ora 15:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie pu­blică, următoarele bunuri mo-       bile, proprietatea S.C. PREMIUM CALOR S.R.L. cu domiciliul fiscal in localitatea  Iratosu, com. Iratosu,  judeţ Arad, cod de identificare fiscală 26273799:
Nr crt  1. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) Linie de fabricat paleti METALIC ORTOJIC cu doua matrite Preţul de pornire al licitaţiei – lei –  (exclusiv TVA) 68.663 Cota TVA 20%
2. Incarcator frontal MERLO P34.10 PLUS cu 6040 ore de functionare 151.588 20%
*) Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Legea nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 20 %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal.
Bunurile mobile mai sus menţio­nate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori:  A.J.F.P. Arad                                                             Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţiona­litate română, copie de pe cer­- tificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului S.C. PREMIUM CALOR S.R.L., asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (*actua­lizată*) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 77, telefon 0257/202739, de luni până joi  orele 800  – 1630, vineri  orele 800  – 1430.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri” – Valorificări bunuri sechestrate.
Şef Administratie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.