ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
719

Dosar executare 41241/2016
Nr. ARG_DEJ 25534/06.12.2016

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna DECEMBRIE ziua 29
LICITAŢIA  a II-a
În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut  că în ziua de 29 luna DECEMBRIE, anul 2016, ora 1500, la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice, situat în loc. Arad , B-dul Revoluţiei, nr. 77, judeţul Arad, etaj 2, Cam. 35, se vor vinde prin licitaţie următorul bun mobil, proprietatea debitorului SC KARA GLOBAL BUSINES CONSTRUCT SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea  Vinga, Str. -, Nr. 113,  judeţ Arad, cod de identificare fiscală 30869707:
Nr crt 1. Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) Miniexcavator KOBELCO, an 2000, SK16MSR, nr. PF02-02015, putere 8,9 kw, geam uşă spart Preţul de pornire al licitaţiei – lei – (exclusiv TVA) 30.705 Cota TVA 20 %
*) Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Legea nr. 227/2015 (*actua­lizată*) privind Codul fiscal, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 20 %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 (*actualizată*) privind Codul fiscal.
Bunurile mobile mai sus menţio­nate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: A.J.F.P. Arad                                                              Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:oferte de cumpărare; în cazul vânzării la lici­taţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar D.G.R.F.P. Timiş – AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice stră­ine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC KARA GLOBAL BUSINES CONSTRUCT SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015 (*actua­lizată*) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare si­lită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, b-dul Revoluţiei, nr. 77, telefon 0257/202739, de luni până joi  orele 800  – 1630, vineri  orele 800  – 1430.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica
„Valorificări şi Anunţuri” – Valorificări bunuri sechestrate.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.