Dosar executare nr. 42091
Nr. …………./……………..
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna DECEMBRIE ziua 04
LICITATIA a III-a
In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal a, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 04, luna decembrie, anul 2015, ora 12:00, in localitatea Arad, str. B-dul Revolutiei, nr.77, et.2, cam.35, jud. Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietatea SC CAPADOCCIA SRL cu domiciliul fiscal in localitatea  Arad, str.Calea Timişorii nr. 30, judet Arad, cod de identificare fiscala 31645651:
Denumire bun Vitrina bar 3 uşi Horeca.  Nr. Buc. 1 Valoare lei/buc exclusiv TVA* 615 Cota TVA* 24%  24%  DJ software Traktor Kontrol – Traktor Pro 2 1 130   Sistem sunet Line Array 6 kw cu 4 amplificatoare şi 6 boxe 1000 w 1 16.080   Laser 14 Watt Sistem cu 8 motoare şi comenzi externe trifazice cu gaz, cu o sursă de alimentare şi 3 programabile pentru oglinzi 1 15.640
*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%,  in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile mobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:
Creditori: A.J.F.P. Arad                                                               Sarcini: Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC CAPADOCCIA SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției