ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE

0
375

Dosar executare 44312/2015
Nr. 91102/19.11.2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna DECEMBRIE ziua 11
LICITAŢIA a III-a
În temeiul art. 162 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11, luna DECEMBRIE anul 2015, ora 13:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri mobile, proprietatea SC PREMIUM CALOR SRL, CUI 26273799, cu sediul în loc. Iratoşu, com. Iratoşu,  nr. FN, jud. Arad:
Denumire bun, descriere su­mară:    Linie de fabricat peleţi METALAC ORTOJIC cu două matriţe Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei/buc exclusiv TVA* 152.885,- Cota TVA* 24%  Încărcător frontal MERLO P34.10 PLUS cu 6040 ore de funcţionare 68.690,- 24%  TOTAL 221.575,- lei
*) Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 24 %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile mobile mai sus menţio­nate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: A.F.P. Arad                                                               Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să pre­zinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:oferte de cumpărare; în cazul vânzării la lici­taţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înre­gistrare eliberat de Oficiul re­gistrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC PREMIUM CALOR SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicată şi actualizată,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Va­lorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.