Dosar executare nr. 39263
Nr. ARG-DEJ/1933/28.01.2016
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2016 luna FEBRUARIE ziua 19
LICITATIA  a II-a
În temeiul art. 250 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut ca in ziua de 19, luna februarie, anul 2016, ora 13:00, in localitatea Arad, str. B-dul Revolutiei, nr.77, et.2, cam.35, jud. Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietatea SC CORADI AUTOPARTS SRL cu domiciliul fiscal in localitatea  Vladimirescu, nr. FN, judet Arad, cod de identificare fiscala 28980150:
Denumire bun, descriere sumară Autoutilitara Renault Kangoo, tip FCOJCF furgon, 3+1 uşi, an fabricaţie 2002, serie şasiu VF1FCOJCF26948313, 1870 cmc, 47 kW, motorină, nr.inmatriculare AR08NMC. Nr. Buc.  1 Preţul de evaloare sau de pornire al licitaţiei / buc exclusiv TVA* 4.995 Cota TVA* 20%  Masa birou simplă, culoare negru, blat gri, 140x80x75 cm 2 38 Masa birou simplă, culoare negru, blat gri, 160x80x75 cm 1 38   Dulap mic cu 3 sertare, culoare negru, 40x50x60 cm 3 90 Dulap acte cu 2 uşi şi 2 poliţe, culoare negru, 90x195x35 cm 1 93 Dulap acte cu 2 uşi gri şi 2 poliţe, culoare negru, 85x185x38 cm 1 93 Suport calculator, 55x26x30xcm 4 13 Scaun metallic tapiţerie, culoare gri,  1 10   Scaun metallic tapiţerie, culoare gri,  cu tapiţeria ruptă 1 14   Masăa birou, culoare neagră, cu urme de uzură, 140x80x80 cm 1 30 Scaun ergonomic, culoare negru şi albastru 2 44 Scaun ergonomic, culoare negru, şezut rupt 1 20 20%  Pult cu birou din 2 piese simetrice pe colţ, culoare albastru cu fag, 140x110x115 cm, cu 2 casetiere 50x55x45 cm şi dulap mic cu 3 sertare 1 733 Rafturi metalice cu 5 poliţe, culoare roţie, 185x100x 40 cm 2 33   Raft metalic cu 4 poliţe, culoare gri, 190x100x40 cm 2 33   Raft metalic cu 5 poliţe, culoare gri, 190x100x40 cm 2 33   Masă calculator, culoare deschisă, sticlă mată, 110x60x35 cm 1 77   *) Dacă debitorul este înregistrat normal în scopuri de T.V.A./are codul de înregistrare în scopuri de T.V.A. anulat potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) din Legea nr. 227/2015 (actualizată) privind Codul fiscal, în cazul în care vânzarea este taxabilă în conformitate cu prevederile Titlului VII din Legea nr. 227/2015 (actualizată) privind Codul fiscal, bunurile mobile sechestrate se vor valorifica cu taxa pe valoarea adăugată calculată prin aplicarea cotei standard de T.V.A. de 20 %, sau, după caz, a cotei reduse de T.V.A. de 9 % asupra bazei de impozitare determinate potrivit Legii nr. 227/2015 (actualizată) privind Codul fiscal.
Bunurile mobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:
Creditori: A.J.F.P. Arad                                                                Sarcini: Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante.     Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC CORADI AUTOPARTS SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 – 261 din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 (actualizată) privind Codul de procedură fiscală, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202739.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției