Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Fiscal Orăşenesc  Ineu

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Fiscal Orăşenesc  Ineu

                                                               

Calea Republicii nr. 16

315300, Ineu

Tel : +0257 511553

Fax :+0257 511553

e-mail:Admin.

INARCFNX01.AR@mfinante.ro

Nr.operator de date cu caracter personal 20564

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosar de executare silită nr. 48/2012

 

 

Nr.  5904 / 04.03.2014

 

 

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA 

PENTRU BUNURI  MOBILE

Anul 2014, luna aprilie, ziua 10 ora 14.00

Licitaţia a VI-a

                    În temeiul art. 162 alin 1  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se  face cunoscut că  în ziua de 10.04.2014, ora 14.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri  mobile, proprietate  a  debitorului: SC CARMEL SERE  SRL, cu sediul în Seleuş, nr. 28, judeţul Arad, CIF 18465998:

Denumirea bunului mobile, descriere sumară: (se indică şi drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA (%)
instalaţie pentru udat

 

5.610 lei

24%

instalaţie de ierbicitat purtată Wydajngsk de 400 litri 1.532 lei

24%

cazan încălzire pe lemne  Viadrus Hercules U22 D 2.042 lei

24%

aparat de sudură model Easy-STIYC 160 Cel digital 1.816 lei

24%

 

          (*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor  este  de 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) si Art 140 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi pct. 4 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesati în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, în cazul vânzarii prin licitatie, pâna în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzarii la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, ( reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, plătită la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate româna, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante faţă de aceştia, declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifica faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.

. Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.

 

Conducătorul organului de executare,                                            

Nume şi prenume   CEAN MARIANA

                   Executor Fiscal

                                                                                                   TEUCA  FLORIAN  ANTON                                                                                                                                        

 

�ln - ؟, 150%’>SC APEMIN BAILE LIPOVA SRL LIPOVA

 

SC BIO AGRO KEVIN SRL LIPOVA

SC MATERIEL IMPORT EXPORT SRL ARAD     

SC LEXUS DREAM SRL ARAD

SC KAIXUAN SRL ARAD

SC MEGA TRADE IMPORT-EXPORT SRL ARAD

SC TECNOSERVICE ROMANIA SRL CICIR

SC CIPI & DANI SRL VARSAND

SC NOVA MEDIA SRL APATEU

SC VICHELI IMPEX SRL ARAD

SC CABITA PREST COM SRL ARAD

SC BUS SRL ARAD

SC GROTINAL SRL SICLAU

SC DANCO IMPEX SRL ARAD

SC MIHAI-ALEXANDRU SRL ARAD

SC M & COMPANY SRL MANDRULOC

SC CONSTRUCTII RUTIERE SA ARAD


 

Cu deosebită consideraţie,

              MARIUS FLORIN DRĂGĂNESCU

ŞEF ADMINISTRAŢIE

 

Recomandările redacției