MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

             Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice  Arad

            Serviciul Colectare si Executare Silita

           Persoane Fizice

 

 

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202726; 0257 202 746

Fax:  0257 202 811

e-mail:Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro

Cod operator 20564

 

 

Dosar de executare nr.1243135

Nr. 1821/09/01/2014       

 

ANUNT PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014, luna Ianuarie,  ziua 31, ora 13.00

LICITATIA a -IV-a

 

In temeiul art.162 alin. (1), (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 31, luna Ianuarie, anul 2014, ora 13.00, in localitatea Arad, B-dul Revolutiei, nr.77, camera 28, se va vinde prin licitatie publica următorul bun mobil, proprietate  a debitoarei Ienciu Maria, cu domiciliul fiscal in loc.Arad, str. Mioritei, nr.52, bl.187, sc.B,  ap.6, jud.Arad:

 

-Autoturism marca Peugeot Patner, an fabricatie 2007, capacitate cilindrica 1560, 55.2kw, nr.de identificare VF3G9HWC952235, aer conditionat, functionabila, plafon cu urme de avarie, combustibil motorina, culoare rosu, km. la bord 219.000, inscrisa in circulatie, pretul de pornire al licitatiei fiind de 9730 lei (scutit TVA).

Bunul mobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele sarcini;

 

Creditori:                                                           Sarcini:

ANAF – DGFP  ARAD – AFP mun. ARAD                    Sechestru cu deposedare

 

SC,,VITAS”SA-INSTITUTIE FINANCIARA NEBANCARA              Drept de gaj

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO97TREZ0215067XXX012196 – beneficiar DGFP ARAD, CUI 3519704) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

Data afisarii: 13.01.2014.

Sef Administratie

Marius Florin Drăgănescu

 

 

 

Executor Fiscal                                                                                                                                    Cristian Laioş

Recomandările redacției