Dosar de executare nr. 45672/SI/2014, 45672/SM/2014
Nr. 78803/16.10.2014

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  MOBILE
ŞI IMOBILE
Anul 2014 luna NOIEMBRIE ziua 05
LICITAŢIA I – a
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 05 luna Noiembrie anul 2014, ora 15:00, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile şi imobile, proprietate a debitorului SC FININVEST CONSTRUCT SRL, cod de identificare fiscală 13514550, cu sediul în loc. Arad, str. Renaşterii, nr. 92:
Bun imobil: – construcţii administrative şi social culturale (construcţia C1), cu regim înălţime P+1, în suprafaţă construită desfăşurată de 226 mp, compuse din: la parter: se­cretariat, 3 birouri, wc, spaţiu centrală termică, la etaj: hol, 2 birouri, wc, încăpere server informatic, sală şedinţe, construcţii industriale şi edilitare (construcţia C2), cu regim înălţime P+M, în suprafaţă construită desfăşurată de 248,90 mp, compuse din: la parter: hol cu casa scării, 2  camere, 2 grupuri sanitare, la mansardă: hol cu scara scării, 2 birouri, 2 grupuri sanitare construite din beton şi cărămidă, dobândite prin construire conform Certificat de atestare a edificării construcţiei nr. 1953/A2/2009, înscrisă în C.F. nr. 310741 Arad (nr. CF vechi 79649), nr. cad. 14976-C1, nr. top: – şi teren intravilan în suprafaţă de 2.288 mp, dobândit prin cumpărare conform Încheierii nr. 21523/2004, 3/2007, 56076/2007, înscris în C.F. nr. 310741 Arad (nr. CF vechi 79649), nr. cad. 14976, nr. top: -, situate în localitatea Arad, str. Renaşterii, nr. 92-94, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 1.302.000 lei (TVA neimpozabil).
Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA – Sucursala Arad Drept de ipotecă
U.A.T. MUNICIPIUL ARAD Drept de ipotecă
A.N.A.F. – D.G.R.F.P. TIMIŞOARA – A.J.F.P. Arad Drept de ipotecă
Bunuri mobile:
– Autoturism de teren, break, 4+1 uşi, marca Porsche Cayenne S, an fabricaţie 2006, nr. de identificare WP1ZZZ9PZ6LA51446, cil. 4511 cmc, combustibil benzină, putere 250 kw, culoare gri, nr. înmatriculare AR 98 FIN, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 31.800 lei (TVA* 24%);
– Autoturism Ford Fiesta, caroseria AB berlină cu hayon, an fabricaţie 2006, culoare gri, serie şasiu WF0HXXWPJH6A82463, cil. 1399 cmc, combustibil motorină, putere 50 kw, nr. înmatriculare AR 11 FIN, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 10.200 lei (TVA* 24%);
– Autoturism Ford Focus, caroseria AB berlină cu hayon, an fabricaţie 2008, culoare gri, serie şasiu WF0PXXWPDP8L51710, cil. 1388, combustibil benzină, putere 59 kw, nr. înmatriculare AR 01 FIN, preţul de pornire al licitaţiei fiind de 14.100 lei (TVA* 24%);
* cota de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, în conformitate cu pre­vederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (6) din normele metodo­logice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: A.N.A.F. – D.G.R.F.P. TIMI­ŞOARA – A.J.F.P. Arad
Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, repre­zentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale (A.N.A.F pentru bugetul statului şi unităţile administrativ teritoriale pentru bugetul local) că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garan­ţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC FININVEST CONSTRUCT SRL.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când ur­mează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.anaf.ro, rubrica “Anunţuri – Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.

Marius Florin Drăgănescu,
ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției