Nr./Data                                                                                    cod operator : 20564
55867/24.07.2015
Dosar exec. nr.  113401/2012
ANUNT PRIVIND VINZAREA
PENTRU  BUNURI  IMOBILE
Anul 2015, luna august,  ziua 20
LICITATIA a-II-a
In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 20, luna august, anul 2015, ora 14,00, in mun. Arad, bul. Revolutiei, nr. 77, et. 1, cam. 28, jud. Arad, se va vinde prin licitatie publica urmatoarele  bunuri imobile, proprietate a debitorului TEPELEA FLORIAN , cu domiciliul in mun. Arad, str. Calugareni, nr. 8, bl. -, sc. -, ap. 4, jud. Arad.
Nr. Crt. 1    Denumire bun  Apartament, in localitatea Arad, Aleea Ulise, nr. 2, bl. Y9b, sc. A, et. VIII, apt. 34, jud. Arad, in suprafata de 63 mp, compus din 2 camere, bucatarie, baie, camara alimente, antreu, sas, debara, balcon, si cota de teren de 8/352 mp, teren aferent apartamentului este proprietatea statului roman, in folosinta. Valoare – lei-  TVA*(neimpozabil) 93.750
*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare.
Creditori:  A.J.F.P. – Arad
Sarcini: Drept de ipoteca
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria Arad RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI-3519933) din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale (inclusiv primarie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie autentica pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Organele fiscale de la care ofertantul trebuie sa faca dovada ca nu are obligatii restante sunt Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, asa cum prevede art. 17 alin. (5) din  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726.
Sef administratie,
Marius Florin Draganescu

Recomandările redacției